Category: Zahir Mashokhel

Zahir Mashokhel & Mazhar – Matlab Me Serf Didan Dai

Singer: Zahir Mashokhel & Mazhar Song: Matlab Me Serf Deedan Dai

Read More

Zahir Mashokhel & Mazhar – Ma Da Dahar Gham Wahale De Pa Lata

Singer: Zahir Mashokhel & Mazhar Song: Ma Da Dahar Gham Wahale De Pa Lata

Read More

Zahir Mashokhel & Mazhar – Dase Der Khkuli Zama Pa Wrande

Singer: Zahir Mashokhel & Mazhar Song: Dase Der Khkuli Zama Pa Wrande Ter Di

Read More

Zahir Mashokhel & Mazhar – Da Abdurahman Watana

Singer: Zahir Mashokhel & Mazhar Song: Da Abdurahman Watana

Read More

Zahir Mashokhel & Mazhar – Bewafa Me Yar Dai

Singer: Zahir Mashokhel & Mazhar Song: Bewafa Me Yar Dai

Read More